NCAB Delårsrapport januari – september 2021

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2021

> Nettoomsättningen ökade med 61% till 863,6 Mkr (536,7). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 66%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 45% och mätt i US-dollar ökade den med 50%.
> Orderingången ökade med 83% till 935,2 Mkr (512,3). I US-dollar ökade den med 86%. För jämförbara enheter ökade orderingången med 65%, mätt i US-dollar ökade den med 68%.
> EBITA ökade med 146 % till 123,2 Mkr (50,1), motsvarande en EBITA-marginal om 14,3% (9,3).
> EBITA har påverkats negativt av transaktionskostnader för förvärvet av RedBoard Circuits med 0,8 Mkr. EBITA exklusive effekten av transaktionskostnader var 124,0 Mkr motsvarande en marginal på 14,8% (10,3).
> Rörelseresultatet uppgick till 118,6 Mkr (47,2). Rörelsemarginalen blev 13,7% (8,8).
> Resultat efter skatt var 91,2 Mkr (31,5).
> Resultat per aktie uppgick till 4,86 kr (1,68), efter utspädning 4,85 kr (1,68)

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

> Nettoomsättningen ökade med 40% till 2 242,9 Mkr (1 600,3). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 55%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 21% och 34% i US-dollar.
> Orderingången ökade med 90% till 2 971,9 Mkr (1 562,0). I US-dollar ökade orderingången med 111%. För jämförbara enheter ökade orderingången med 66% och mätt i US-dollar ökade den med 84%.
> EBITA ökade med 106% till 285,1 Mkr (138,5), motsvarande en EBITA-marginal om 12,7% (8,7). EBITA har belastats med 4,3 Mkr avseende transaktionskostnader för gjorda förvärv men positivt av de efterskänkta PPP-lånen *). Exklusive transaktionskostnader och PPP-lån uppgick EBITA till 278,4 Mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal på 12,4% (9,6).
> Rörelseresultatet uppgick till 273,5 Mkr (132,2). Rörelsemarginalen blev 12,2% (8,3).
> Resultat efter skatt var 209,6 Mkr (92,3).
> Resultat per aktie uppgick till 11,20 kr (5,14), efter utspädning 11,19 kr (5,14).

EXTRA UTDELNING OCH AKTIESPLIT

Styrelsen i NCAB Group AB har beslutat att föreslå en extra utdelning om 10 kronor per aktie samt därefter en split av NCAB-aktien 10:1 och kommer därför att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 15 december 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

> Den 1 september förvärvades 100% av aktierna i RedBoard Circuits i USA.
> Den 19 oktober förvärvades 100% av aktierna i Elmatica i Norge.
> NCAB har ingått en ny kreditfacilitet om totalt 1 265 Mkr vilket ökar kreditutrymmet med ca 750 Mkr i syfte att säkerställa förvärvsaktiviteter.
> NCAB avser att se över de finansiella målen under 2022.

*) Lån motsvarande 11,0 Mkr inom det så kallande amerikanska coronarelaterade Paycheck Protection Program har under kvartal 2 efterskänkts. Detta är bokfört som övriga intäkter och påverkar bruttovinst och EBITA positivt för året.

Nyckeltal Jul-sep Jan-Sep Helår
2021 2020 % 2021 2020 % LTM 2020
Orderingång, Mkr 935,2 512,3 82,5 2 971,9 1 562,0 90,3 3 653,3 2 243,4
Orderingång, MUSD 107,3 57,8 85,8 350,1 165,9 111,0 427,9 243,8
Nettoomsättning, Mkr 863,6 536,7 60,9 2 242,9 1 600,3 40,2 2 757,8 2 115,2
Nettoomsättning, MUSD 99,8 60,3 65,5 264,2 170,3 55,1 323,7 229,8
Bruttomarginal, % 30,8 29,3 29,9 30,8 30,8 30,3
EBITA Mkr 123,2 50,1 145,9 285,1 138,5 105,8 337,3 190,7
EBITA-marginal, % 14,3 9,3 12,7 8,7 12,2 9,0
Rörelseresultat Mkr 123,2 50,1 145,9 285,1 138,5 105,8 337,3 190,7
Rörelsemarginal % 14,26 9,33 12,71 8,66 12,23 9,02
Resultat efter skatt Mkr 118,6 47,2 151,4 273,5 132,2 106,8 323,6 182,3
Resultat per aktie 4,86 1,7 188,6 11,2 5,1 117,7 13,1 7,03
Resultat per aktie efter utspädning 4,85 1,7 188,2 11,2 5,1 117,5 13,1 7,03
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 0,2 67,9 -100 28,5 147,3 -81 75,5 194,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,2 23,7
Avkastning på eget kapital, % 31,0 24,3
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 8,65 8,87 8,49 9,40 8,52 9,20
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,19 10,36 10,15 10,56 10,18 10,49

VD HAR ORDET

NCAB fortsätter att växa från en ny nivåEfter ett mycket bra första halvår har utvecklingen fortsatt i positiv riktning under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med hela 61 procent jämfört med 2020 till 864 Mkr och orderingången fortsatte öka med 83 procent till 935 Mkr. Förutom en stark organisk tillväxt under kvartalet genomförde vi även ett förvärv i USA, RedBoard Circuits, som ytterligare stärker vår position på den amerikanska marknaden. Efter kvartalets slut följde vi i oktober upp med förvärvet av Elmatica i Norge. Elmatica är ett av de äldsta och mest respekterade bolagen i branschen och blir ett mycket fint tillskott till NCAB-familjen. Marknadstillväxten inom våra fokussegment av HMLV (High-Mix-Low-Volume) för krävande kunder har varit fortsatt stark över alla regioner och de flesta branscher. Kundernas problem med tillgång till halvledarkomponenter skapar punktvisa utmaningar, men påverkar inte signifikant försäljningen som helhet. Vi ser en snabb ökning av mönsterkortsleveranser till många nya projekt inom det så kallade green tech området, bland annat produkter inom elektrifiering. Det är även en stark tillväxt och snabb teknikutveckling bland traditionella kunder där bland annat IoT ( Internet of Things) är en drivkraft.

Vi ser allt tydligare att vår snabba tillväxt även beror på att vi ökar våra marknadsandelar. Många av våra konkurrenter, i synnerhet mindre traders, saknar närvaro i Asien nära fabrikerna och ges inte samma prioritet. Vi har också trots generella materialbrister och påfrestningar inom logistikkedjor kunnat hålla fortsatt hög kvalitet och leveranssäkerhet. De höjda inköpspriserna och ökade kostnaderna har vi lyckats kompensera för fullt ut. Som en konsekvens av tillväxten och de längre ledtiderna har vårt rörelsekapital ökat i kvartalet. De långa ledtiderna räknar vi med kan hålla i sig en tid innan leveranskedjorna normaliseras och rörelsekapitalet kommer ner igen. Viktigt i sammanhanget är dock att alla order är fasta och kundunika. Mönsterkort har även ett bäst före datum innan de sätts i produktion vilket eliminerar risk för extraordinär lageruppbyggnad. Den fina tillväxten kombinerat med god marginalutveckling har resulterat i en mycket positiv resultatutveckling i jämförelse med tredje kvartalet 2020, som till del påverkades negativt av osäkerheten den första tiden under pandemin.

Bland våra regionala segment kan man se att Nordic nu, efter stark orderingång under tidigare kvartal, växlar upp med fin tillväxt i nettoomsättningen. Förvärvet av Elmatica i Norge med en förväntad omsättning 2021 på 370 Mkr, innebär ett stort tillskott till segmentet. Det är ett av våra större förvärv och ökar vår marknadspenetration i så väl Norden som i övriga Europa bland annat inom kompletterande kundområden, såsom aerospace. Elmatica passar väl in i NCAB-modellen, med en liknande företagskultur, fokus på kvalitet och teknologi och ett gott rykte på marknaden. Dessutom kommer NCAB kunna bidra på ett antal områden. Till exempel har Elmatica i dagsläget inget eget Factory Management i Asien och via NCAB kommer deras kunder framöver att kunna få del av en utökad produkt- och fabriksportfölj, där vi även förväntar oss förbättrade villkor.

I vårt Europe segment har vi en fortsatt mycket stark tillväxt. Efterfrågan är god och vi stärker kontinuerligt våra marknadspositioner. Mycket positivt är att det gäller såväl ”gamla” NCAB-verksamheter som de nyförvärvade verksamheterna, Flatfield i Nederländerna och PreventPCB i Italien.

Även i North America har tillväxten fortsatt och marginalerna stärkts kvartal för kvartal. Förvärvet av RedBoard Circuits i september innebär ett bra tillskott till segmentet.

I East har kvartalet gått bra omsättnings- och resultatmässigt även om tillväxten i orderingången nu har avtagit något. Vi ser dock fortsatta tillväxtmöjligheter framöver.

Sammantaget kan vi se tillbaka på ett mycket starkt kvartal som även utgör en bas för vidare tillväxt. Vi har ytterligare stärkt vår finansiering som i kombination med starka operativa kassaflöden stödjer en fortsatt offensiv tillväxtagenda såväl organiskt som via förvärv. Vi kommer under 2022 göra en översyn av våra finansiella mål när vi nu fortsätter växa med högre lönsamhet från en ny nivå.
 
Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB

“Ett mycket spännande och positivt kvartal. Vi fortsätter vår tillväxtresa från en ny nivå”

NCAB Group AB (publ)
Telefon 08-4030 0000
Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma
www.ncabgroup.com

NCAB Group publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021, januari-september på fredagen den 12 november klockan 07:30. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46850558351 UK: +443333009266 US: +16467224904. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/ncab-group-q3-2021

 
FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 17 februari 2022
Delårsrapport första kvartalet 28 april 2022
Bolagsstämma 3 maj 2022
Halvårsrapport 21 juli 2022
Delårsrapport tredje kvartalet 8 november 2022
Bokslutskommuniké 17 februari 2023