Definitioner

Allmän trader En trader som vanligtvis fungerar som en outsourcad inköpsfunktion
Avancerad trader En trader som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder och som har lokal närvaro i sina produktionsländer.
EMS Förkortning för Electronics Manufacturing Services. EMS-kund är en kund som är en kontraktstillverkare som tillverkar och monterar produkter åt OEM-företag.
Factory Management NCABs organisation som fokuserar på tillverkarrelationer och är involverade i tillverkarnas produktions- och kvalitetssäkringsprocesser.
Gerber-fil En fil som omfattar all data avseende design och specifikationer för ett mönsterkort.
HMLV (hög mix, låg volym) Order av hög komplexitet när det gäller antal delar och låga volymer per orderlinje.
Köpkraft Att vara en köpare som erhåller gynnsamma villkor från, och är prioriterad av, tillverkarna.
LTM/Rullande 12 månader Under tolvmånadersperioden föregående angivet datum.
Multisourcing Att NCAB har tillgång till er än en potentiell tillverkare/leverantör av varje produkttyp som erbjuds dess kunder.
ODM Förkortning för Original Design Manufacturer. ODM-kund är en kund som äger produkt och design, men inte monterar slutprodukten.
OEM Förkortning för Original Equipment Manufacturer. OEM-kund är en kund som äger egen produkt, och design och monterar slutprodukten.

Finansiella definitioner

Icke IFRS-mått Beskrivning Motivering för användande av måttet
Orderingång Värdet av erhållna order under perioden. Orderingång används av NCAB som ett mått för utvecklingen av nettoomsättning.
Bruttoresultat Nettoomsättning med avdrag för råvaror och förnödenheter samt justerat för omräkningsdifferenser på kundfordringar och leverantörsskulder. Bruttoresultat ger en indikation på bidraget som ska täcka fasta- och semifasta kostnader i NCAB-koncernen.
Bruttomarginal, % Bruttoresultat i relation till nettoomsättning. Bruttomarginal ger en indikation på bidraget som andel av nettoomsättningen, som ska täcka fasta- och semifasta kostnader i NCAB-koncernen.
EBIT NCAB:s redovisade rörelseresultat. EBIT visar vinst genererad av den löpande verksamheten.
EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. EBITA ger en helhetsbild av resultat genererad från den löpande verksamheten..
EBITA-marginal, % EBITA i förhållande till rörelseintäkter. Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande.
Justerat EBITA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster. Justerat EBITA anpassas till poster som påverkar jämförbarheten och NCAB anser därför att det är ett användbart nyckeltal för att visa Bolagets resultat från den löpande verksamheten.
Justerad EBITA-marginal, % Rörelseresultat före av- och nedskrivning av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster i relation till nettoomsättning. Justerad EBITA-marginal anpassas till poster som påverkar jämförbarheten och NCAB anser därför att det är ett användbart nyckeltal för att jämföra marginalen med andra bolag oberoende om verksamheten baserats på förvärv eller genom organisk tillväxt.
EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. EBITDA tillsammans med EBITA ger en helhetsbild av resultat genererad från den löpande verksamheten.
EBITDA-marginal, % EBITDA i förhållande till rörelseintäkter. Detta nyckeltal används för analys av värdeskapande.
Justerat EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar justerat för jämförelsestörande poster. Justerat EBITDA anpassas till poster som påverkar jämförbarheten och NCAB anser därför att det är ett användbart nyckeltal för att visa Bolagets resultat från den löpande verksamheten.
Justerad EBITDA-marginal, % Justerad EBITDA i förhållande till rörelseintäkter. Justerad EBITDA-marginal anpassas till poster som påverkar jämförbarheten och NCAB anser därför att det är ett användbart nyckeltal för att utvisa resultat från den löpande verksamheten.
Soliditet, % Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. NCAB anser att detta är ett användbart mått för att visa vilken andel av de totala tillgångarna som  nansieras genom eget kapital och används av koncernledningen för att följa dess långsiktiga  finansiella ställning.
Nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. Nettoskuld är ett mått som visar Bolagets totala skuldsättning.
Nettoskuld/justerad EBITDA Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. Nettoskuld/justerad EBITDA används för att analysera NCAB:s  nansiella risk i förhållande till dess skuldsättning.
Nettorörelsekapital Omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, minskat med kortfristiga icke-räntebärande skulder. Detta mått visar hur mycket rörelsekapital som är bundet i NCAB:s verksamhet och kan sättas i relation till intäkterna för att förstå hur effektivt bundet rörelsekapital används.
Kassagenerering, % Justerat EBITDA, investeringar i materiella anläggningstillgångar, investeringar i immateriella tillgångar och summa förändring av rörelsekapital i förhållande till justerat EBITDA. Kassagenerering används av NCAB för att följa hur effektivt nettorörelsekapital används.
Avkastning på eget kapital Periodens resultat för senaste 12 månaderna i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastningen på eget kapital används för att analysera lönsamhet, baserad på hur mycket eget kapital som används.
Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) Genomsnittlig årlig tillväxttakt i rörelsens intäkter (rörelseresultat) från 2008 till 2017 i procent (”CAGR för rörelsens intäkter 2008-2017, %”). CAGR beräknas som slutvärde dividerat med startvärde upphöjt till ett dividerat med antal år i tidsperioden minus ett. Måttet är relevant eftersom det mäter tillväxten under antagandet av en konstant årlig tillväxt och ger därmed en utjämnad tillväxttakt över den givna perioden.