Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 3 311 000 ska utgå att fördelas med SEK 724 000 till styrelsens ordförande och SEK 362 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 543 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 181 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 78 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 26 000 till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå för ledamot som är anställd i koncernen.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 5 juni 2020 godkändes nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i NCAB.