Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av årsstämman. Årsstämman som hölls den 3 maj 2022 beslutade att styrelsearvode om totalt 3 725 000 kronor ska utgå. 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och styrelsearvode om 350 000 kronor för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav som inte är anställda i koncernen samt 525 000 till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 175 000 kronor för ordförande och med 75 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 25 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 13 maj 2019 godkändes nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i NCAB.