Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av årsstämman. Årsstämman som hölls den 10 maj 2021 beslutade att styrelsearvode om totalt 3 150 000 kronor ska utgå. 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och styrelsearvode om 350 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver styrelsearvode, ska utgå med 150 000 kronor för ordförande och med 50 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode, ska utgå med 25 000 kronor för var och en av utskottets ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 13 maj 2019 godkändes nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i NCAB.