Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 4 202 000 ska utgå att fördelas med SEK 750 000 till styrelsens ordförande och SEK 373 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 560 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 210 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 83 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 30 000 till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå för ledamot som är anställd i koncernen.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när de avgår som styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 8 maj 2024 godkändes nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i NCAB.