Revisorer

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring, koncernredovisningen och moderbolagets och dotterbolagens inbördes förhållanden, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska bolaget ha en revisor, och högst en revisorssuppleant. NCABs revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Ersättningen för revisionsuppdraget till bolagets revisor uppgick under 2023 till 7,1 Mkr avseende koncernen.