Styrelsens sammanssättning

Enligt NCAB Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. För närvarande består NCAB Groups styrelse av sex ledamöter utsedda av bolagsstämman för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Styrelsen i NCAB Group

Oberoende av
Namn Position Vald R12 Bolaget
Christian Salamon Ledamot, ordförande 2007 Ja Ja
Peter Kruk Ledamot, VD 2020 Ja Nej
Hans Ramel Ledamot 2007 Nej Ja
Hans Ståhl Ledamot 2004 Ja Nej
Magdalena Persson Ledamot 2017 Ja Ja
Gunilla Rudebjer Ledamot 2017 Ja Ja
Sarah Eccleston Ledamot 2024 Ja Ja
Anders Lindqvist Ledamot 2024 Ja Ja