Styrelsens sammanssättning

Enligt NCAB Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. För närvarande består NCAB Groups styrelse av sju ledamöter utsedda av bolagsstämman för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Styrelsen i NCAB Group

Oberoende av
Namn Position Vald R12 Bolaget
Christian Salamon Ledamot, ordförande 2007 Ja Ja
Peter Kruk Ledamot, VD 2020 Ja Nej
Hans Ramel Ledamot 2007 Nej Ja
Hans Ståhl Ledamot 2004 Ja Nej
Per Hesselmark Ledamot 2016 Nej Ja
Jan-Olof Dahlén Ledamot 2007 Ja Ja
Magdalena Persson Ledamot 2017 Ja Ja
Gunilla Rudebjer Ledamot 2017 Ja Ja