Läs den senaste rapporten

NCAB ser en sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter.

Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och även det högsta verkställande organet.

Koncernledning

Den operativa verksamheten styrs via fyra segment, Nordic, Europe, North America och East tillsammans med Factory Management, stabsfunktioner för ekonomi/ finans, sälj/marknad, hållbarhet, IT och HR.