Bolagsstämma

Bolagsstämman är NCABs högsta beslutande organ och kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Vid årsstämmor ska minst en ledamot i valberedningen, bolagets revisor och, i den mån det är möjligt, samtliga övriga styrelseledamöter delta.

I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Ett meddelande om att kallelse till stämman har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. Styrelsens ordförande, så många andra styrelseledamöter som möjligt och den verkställande direktören ska närvara vid extra bolagsstämmor i bolaget.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen sju veckor före stämman.