Utdelning och utdelningspolicy

NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelningen förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 om 1,10 kronor per aktie att utbetalas i maj månad 2024. Resterande resultat beslutades att balanseras i ny räkning.