Utdelning och utdelningspolicy

NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelningen förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel skulle 5,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2020, och resten skulle balanseras i ny räkning.

En extrastämma den 15 december beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av disponibla vinstmedel skulle en extra vinstutdelning på 10,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2020, och resten skulle balanseras i ny räkning.