Utdelning och utdelningspolicy

NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelningen förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 om 0,60 kronor per aktie att utbetalas med 50 procent (motsvarande 0,30 kronor per aktie) i maj månad 2022 och resterande 50 procent (motsvarande 0,30 kronor per aktie) i oktober månad 2022. Resterande resultat beslutades att balanseras i ny räkning.