Kommittéer

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen får ledamöterna i revisionsutskottet inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot i revisionsutskottet ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet består av tre ledamöter, Gunilla Rudebjer (ordförande), Hans Ramel och Christian Salamon, som alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Gunilla Rudebjer och Christian Salamon är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och intern kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till revisorsval. Ledamöterna i revisionsutskottet ska besitta den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krävs för att fullgöra utskottets skyldigheter.

Under året har revisionsutskottet haft sex möten, varav fyra där bolagets revisorer deltog. Utskottet har under året haft primärt fokus på den finansiella rapporteringen, redovisningen av förvärven, finansiella effekter av coronapandemin, riskuppföljning och internkontroll samt revisionsfrågor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Enligt styrelsens arbetsordning, får en ledamot som sitter i ersättningsutskottet inte vara anställd av bolaget eller något annat bolag inom koncernen. Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en av ersättningsutskottets ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseordföranden kan vara ordförande för utskottet. Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter: Christian Salamon (ordförande i ersättningsutskottet), Magdalena Persson och Per Hesselmark. Alla ledamöter är oberoende till bolaget och dess ledning, Christian Salamon och Magdalena Persson är även oberoende till bolagets större aktieägare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även ta fram underlag för vissa andra ersättningsärenden av principiell natur eller som i övrigt är av väsentlig betydelse, till exempel aktieoptionsprogram eller vinstandelsprogram samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman enligt lag ska anta, samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och -nivåerna i bolaget.

Den 5 november meddelade Hans Ståhl att han önskar gå i pension och därmed lämna VD-posten under 2020. Styrelsen har, efter rekommendation av ersättningsutskottet, engagerat en extern rådgivare i arbetet med rekrytering av ny VD.

Under räkenskapsåret 2020 sammanträdde ersättningsutskottet vid fyra tillfällen. Huvuduppgifterna vid dessa möten var att hantera frågan om ny VD, att utvärdera kompensation för 2020, att förbereda beslut och rapport inför årsstämman samt att förbereda frågan om justering av ledningens kompensation för 2021.