Kommittéer

Revisionsutskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen får ledamöterna i revisionsutskottet inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot i
revisionsutskottet ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet består av tre ledamöter, Gunilla Rudebjer (ordförande), Hans Ramel och Christian Salamon, som alla är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Gunilla Rudebjer och Christian Salamon är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottet är ansvarigt för att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar även
revisorernas opartiskhet och självständighet, andra tjänster tillhandahållna av bolagets revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till revisorsval. Ledamöterna i revisionsutskottet besitter den kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering, som krävs för att fullgöra utskottets skyldigheter.

Under året har revisionsutskottet haft fyra möten, där även bolagets revisorer deltog i alla möten. Utskottet har under året haft primärt fokus på den finansiella rapporteringen, redovisningen av förvärven, finansiering och kapitalstruktur, riskuppföljning och internkontroll samt revisionsfrågor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott. Enligt styrelsens arbetsordning, får en ledamot som sitter i ersättningsutskottet inte vara anställd av bolaget eller något annat bolag inom koncernen.
Ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst en av ersättningsutskottets ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande kan vara ordförande för utskottet. Ersättningsutskottet består av tre ledamöter, Christian Salamon (ordförande), Magdalena Persson och Per Hesselmark. Alla
ledamöter är oberoende till bolaget och dess ledning, Christian Salamon och Magdalena Persson är även oberoende till bolagets större aktieägare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet förbereder de riktlinjer för ersättningsprinciper som styrelsen förelägger årsstämman för beslut samt den Ersättningsrapport som styrelsen presenterar för årsstämman. Ersättningsutskottet ska även ta fram underlag för vissa ersättningsärenden av principiell natur eller som i övrigt är av väsentlig betydelse, till exempel aktieoptionsprogram eller vinstandelsprogram samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman enligt lag ska anta, samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och -nivåerna i bolaget.

Under räkenskapsåret 2021 sammanträdde ersättningsutskottet vid fyra tillfällen. Huvuduppgifterna vid dessa möten var att utvärdera kompensation för 2021, att förbereda och parametersätta bolagets långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare, att förbereda beslut och rapport inför årsstämman samt att förbereda frågan om justering av ledningens kompensation för 2022.