Finansiella mål

NCABs mål på medellång sikt är att uppnå en genomsnittlig tillväxt före förvärv om cirka 8 procent per år och en justerad EBITA-marginal om cirka 8 procent. Målet avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden i förhållande till justerat EBITDA ska vara mindre än 2,0.

Skuldsättningen kan temporärt vara högre till exempel i samband med större förvärv. NCAB avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelningen förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.