Finansiella mål

NCAB Group meddelade under hösten 2021 att de tidigare finansiella målen som publicerades i samband med bolagets börsintroduktion 2018 skulle revideras under 2022. Idag har styrelsen i NCAB fastlagt nya finansiella mål. De nya finansiella målen gäller på medellång sikt och är:

  • En nettoomsättning om 8 miljarder kronor år 2026 som uppnås med ungefär lika delar organisk och förvärvad tillväxt.
  • Ett EBITA-resultat på 1 miljard kronor år 2026.
  • En nettoskuldsättning understigande 2x EBITDA (oförändrat sedan tidigare).
  • En utdelning baserad på tillgängligt kassaflöde, vilken beräknas uppgå till ca 50 % av nettovinsten (oförändrat sedan tidigare).