Styrelsens arbete

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och även det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman och styrelsens arbetsordning. Därutöver ska styrelsen följa Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbetsordning, som har antagits av styrelsen och årligen granskas, reglerar fördelningen av arbete och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och den verkställande direktören. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott och en instruktion för den verkställande direktören, samt en instruktion för ekonomisk rapportering.

I styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, delårsrapporter, årsbokslut och årsredovisningar samt att anta instruktioner, policys och riktlinjer. Styrelsen är även skyldig att följa den ekonomiska utvecklingen och säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen och den interna kontrollen samt att utvärdera verksamheten baserat på de mål och riktlinjer som styrelsen satt upp. Slutligen fattar styrelsen beslut angående bolagets väsentliga investeringar samt förändringar i organisationen och verksamheten.

Styrelseordföranden leder styrelsearbetet, är ansvarig för att se till att styrelsearbetet utförs effektivt och att styrelsen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrelseordföranden ska särskilt övervaka styrelsens prestationer samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är även ansvarig för att styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och alltid får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder styrelsen gentemot bolagets aktieägare.

Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Antalet styrelsemöten under 2023 uppgick till 10, varav fyra ordinarie och sex extra. De extra styrelsemötena har främst hanterat beslut i samband med förvärv och uppföljning av under året genomförda IT-investeringar.