Bolagssordning

Bolagsordning för NCAB Group AB (publ), org.nr 556733-0161, antagen på bolagets årsstämma den 3 maj 2022.

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är NCAB Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom marknadsföringsområdet, tillhandahålla administrativa tjänster till dotterbolag, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktier skall kunna ges ut i ett aktieslag. Varje stamaktie ska berättiga till en röst.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

En eller två auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte (5) vardagen (inkluderat lördagar) före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a.fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i före kommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.