Investeringscase

NCAB anser att bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, som möjliggör att NCAB kan förverkliga sin strategi och uppnå sina långsiktiga mål.

 • Stark position på en marknad med stabil tillväxt och grundläggande trender som gynnar leverantörer av mönsterkort
 • Unikt erbjudande till kunder och tillverkare
 • Lång historik av lönsam tillväxt och motståndskraft mot makroekonomiska svängningar
 • Affärsmodell med låg kapitalbindning och starka kassaflöden
 • Erfaren ledningsgrupp med många års erfarenhet av att leda ett bolag med tillväxt och god lönsamhet

NCAB Swedish lab

Marknadstrender – konsolidering och minskad inhemsk produktion

 1. Tillväxt i efterfrågan av elektronik

  Den ökade digitaliseringen driver tillväxten av elektroniska produkter. Dessa produkters värde i relevanta marknader, såsom medicinteknik, fordon, industri, flyg och försvar, telekommunikation och 3C (Computer, Communication and Consumer Electronics) förväntas växa med cirka 4 procent årligen fram till år 2021 globalt, enligt en rapport från EY. Marknaden efterfrågar dessutom allt mer komplexa och avancerade mönsterkort. Samtidigt krymper mönsterkorten i storlek, vilket leder till ett ökande antal funktioner som ska få plats på ett allt mindre utrymme.

  Påverkan på NCAB

  NCABs tillväxt drivs till viss del av denna utveckling – dock har NCAB historiskt växt i en snabbare takt än marknaden. NCAB är välpositionerat med god spridning över flera branscher vilket gör bolaget mindre beroende av tillfälliga nedgångar på en viss slutmarknad. Dessutom är NCAB, med sin upparbetade expertis och erfarenhet, gynnad av trenden mot ökad komplexitet och miniatyrisering av mönsterkort, då behovet av designstöd ökar.

 2. Mönsterkortsproduktion flyttar till Asien

  År 2000 svarade europeiska, nordamerikanska och sydamerikanska tillverkare för 42 procent av mönsterkortsproduktionen. År 2016 var motsvarande siffra 9 procent, samtidigt som Kinas andel av den globala produktionen ökade från cirka 8 till 49 procent. Den stora skillnaden mellan 2000 och 2016 relaterar främst till produktion inom Högvolymsegmentet, medan den produktion som fortfarande kvarstår i Europa och Nordamerika främst relaterar till HMLV-segmentet (High-Mix-Low- Volume). Produktionen flyttar nu till Asien i en långsammare takt än tidigare, men minskningen av inhemsk produktion är dock idag i stor utsträckning koncentrerad till den återstående HMLV-produktionen.

  Påverkan på NCAB

  Konsolideringen bland tillverkarna förväntas förstärka vikten av leverantörer, såsom NCAB, som genom att aggregera kunders efterfrågan ger dem större köpkraft. Därutöver vinner ofta de växande tillverkarna marknadsandelar genom att sälja direkt till större kunder. Detta påverkar dock främst Högvolymsegmentet där NCAB inte är aktivt.

 3. Konsolidering av tillverkare i Kina

  Det pågår en konsolidering av mönsterkortsproduktion och tillverkare i Kina, främst genom att större tillverkare växer snabbare än marknaden. Detta leder till att det blir allt svårare för kunder att få gynnsamma villkor om de inte är en betydande kund till de växande tillverkarna.

  Påverkan på NCAB

  Enligt en rapport från EY skapar produktionsförflyttningen de närmsta fem åren en minskning av lokalt producerade mönsterkort i Europa och Nordamerika om cirka 250 miljoner USD, till förmån för motsvarande ökad import. Leverantörer, såsom NCAB, är väl positionerade för att dra nytta av den förväntade ökningen av nettoimport i Europa och Nordamerika.

 4. Stabilisering av mönsterkortspriser

  Under de senaste åren har mönsterkortspriserna pressats, främst till följd av kapacitetsökningar och valutakursfluktuationer. En bättre balans mellan utbud och efterfrågan globalt samt justerade prisnivåer mellan marknader förväntas framöver. Genomsnittspriset på mönsterkort förväntas stabiliseras som ett resultat av att prispressen på mönsterkort motverkas av en ökad andel dyrare högteknologiska mönsterkort. Produktionskostnaderna förväntas vara stabila eftersom ökade kostnader för material, personal och regelefterlevnad förväntas kompenseras av ytterligare automatisering och processförbättringar.

  Påverkan på NCAB

  Elektronik utsätts för en konstant prispress som delvis drabbar mönsterkortstillverkare, särskilt i
  Högvolymsegmentet där NCAB inte är aktivt.