Bolagsstyrningsstruktur

NCABs aktier är upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm och följer således utöver reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen även Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Koden anger en norm för bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta.

Inga överträdelser mot tillämpliga regelverk har förekommit under 2023 och NCABs verksamhet har genomförts i enlighet med god praxis på aktiemarknaden. Bolaget avviker inte från Koden.