Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 8 maj 2024

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 8 maj 2024 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 om 1,10 kronor per aktie att utbetalas i maj månad 2024. Resterande resultat beslutades att balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag ska vara den 13 maj 2024 och beräknad dag för utbetalning är den 16 maj 2024. Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 4 202 000 ska utgå att fördelas med SEK 750 000 till styrelsens ordförande och SEK 373 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 560 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 210 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 83 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 30 000 till envar av ledamöterna (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå för ledamot som är anställd i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Peter Kruk, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl samt att till nya ledamöter välja Anders Lindqvist och Sarah Eccleston som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde den av valberedningen föreslagna instruktionen för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm och förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2024/2027"). Deltagande i LTIP 2024/2027 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Bolaget ("Investment Shares") till marknadspris. Om Investment Shares behålls till och med den 15 maj 2027 ("Sparperioden") och deltagare kvarstår i anställningen i koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Investment Share rätt att förvärva upp till fyra aktier i Bolaget ("Performance Shares") till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 24 maj 2024 på Nasdaq Stockholm. För att säkerställa att leverans av aktier kan ske inom ramen för incitamentsprogrammet beslutades även om en riktad emission av 776 000 teckningsoptioner, godkännande av dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.