NCAB Group ABs styrelse har fattat beslut om återköp av egna aktier för att infria sitt incentiveprogram.

Styrelsen i NCAB Group AB (publ) (”NCAB”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2021 beslutat om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är enbart att uppfylla de skyldigheter som uppstår med anledning av NCABs långsiktiga incitamentsprogram till nyckelpersoner (”LTIP 2021/24”), dvs. säkring av leverans av performance shares till deltagarna samt säkring av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma inom ramen för programmet.

Återköpet får inledas den 6 maj 2024 och avslutas senast den 21 maj 2024 och kommer att förvaltas av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som, baserat på den handelsorder som Carnegie har fått av NCAB, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av NCAB.

Återköp kommer att ske av 510 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Återköpen kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i NCAB uppgår till 186 971 240. NCAB innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 13 150 aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer NCAB att inneha aktier motsvarande maximalt cirka 0,3 procent av NCABs utgivna aktier.