Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende
1 094 474 aktier i NCAB Group AB (publ) (”NCAB” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu har avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie haft möjlighet, i egenskap av Manager, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, dvs. den 5 juni 2018 och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Manager har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det har inte heller funnits någon garanti för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Huvudaktieägarna[1] i Bolaget utfärdade inom ramen för Erbjudandet en övertilldelningsoption till Manager, vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen omfattade högst 1 337 402 ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 75 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Carnegie meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 1 094 474 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer de 242 928 aktier i NCAB, som motsvarar summan av stabiliseringsåtgärderna och som Carnegie har lånat av Huvudaktieägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet, att återlämnas.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 juni 2018.

Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: 08-676 88 42).


[1] Med ”Huvudaktieägarna” avses R12 Kapital AB, Gogoy AB och Hans Ståhl.

Stabiliseringsinformation:
Emittent: NCAB Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0011167956)
Erbjudandestorlek: 8 916 016
Erbjudandepris: 75 SEK
Ticker: NCAB
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
5/6/2018 135 603 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
7/6/2018 90 326 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
8/6/2018 16 999 75,00 75,00 75,00 SEK Nasdaq Stockholm
Summa 242 928

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25 E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com
www.ncabgroup.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande NCAB Group AB (publ). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 17:31 CEST.