Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 9 maj 2023

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 9 maj 2023 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 om 1,10 kronor per aktie att utbetalas i maj månad 2023. Resterande resultat beslutades att balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag ska vara den 11 maj 2023 med dag för utbetalning den 16 maj 2023. Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 3 311 000 ska utgå att fördelas med SEK 724 000 till styrelsens ordförande och SEK 362 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 543 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 181 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 78 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 26 000 till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Inget arvode ska utgå för ledamot som är anställd i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Peter Kruk, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde den av valberedningen föreslagna instruktionen för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm och förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2023/2026"). Deltagande i LTIP 2023/2026 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Bolaget ("Investment Shares") till marknadspris. Om Investment Shares behålls till och med den 31 maj 2026 ("Sparperioden") och deltagare kvarstår i anställningen i koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Investment Share rätt att förvärva upp till fyra aktier i Bolaget ("Performance Shares") till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 24 maj 2023 på Nasdaq Stockholm. För att säkerställa att leverans av aktier kan ske inom ramen för incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av 776 000 teckningsoptioner, godkännande av dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.