Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 3 maj 2022

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 3 maj 2022 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 om 0,60 kronor per aktie att utbetalas med 50 procent (motsvarande 0,30 kronor per aktie) i maj månad 2022 och resterande 50 procent (motsvarande 0,30 kronor per aktie) i oktober månad 2022. Resterande resultat beslutades att balanseras i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdag ska vara den 5 maj 2022 respektive den 3 oktober 2022. Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 3 725 000 ska utgå att fördelas med SEK 700 000 till styrelsens ordförande och SEK 350 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav som inte är anställda i koncernen samt SEK 525 000 till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare ska SEK 175 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 75 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt SEK 25 000 till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Peter Kruk, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 2 avseende ändring av styrelsens säte från Stockholms kommun till Sundbybergs kommun.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2022/2025"). Deltagande i LTIP 2022/2025 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Bolaget ("Investment Shares") till marknadspris. Om Investment Shares behålls till och med den 31 maj 2025 ("Sparperioden") och deltagare kvarstår i anställningen i koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Investment Share rätt att förvärva upp till fyra aktier i Bolaget ("Performance Shares") till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 17 maj 2022 på Nasdaq Stockholm. För att säkerställa att leverans av aktier kan ske inom ramen för incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av 776 000 teckningsoptioner, godkännande av dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.