Förändring av antal aktier och röster i NCAB Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Per den 30 december 2021 finns det totalt 186 971 240 aktier och röster i NCAB Group AB (publ) (”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget är till följd av beslut på extra bolagsstämman den 15 december 2021 om uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit. I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut har varje befintlig aktie delats upp i tio (10) aktier (10:1).