Bokslutskommuniké 2023

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 14 % till 878,6 Mkr (1 026,1). Såväl nettoomsättning som orderingång påverkades negativt av lägre priser och lageranpassningar hos kunder. I US-dollar minskade nettoomsättningen med 13 %. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 23 %, och mätt i US-dollar med 22 %.
 • Orderingången minskade med 14 % till 873 Mkr (1 009). I US-dollar var minskningen 12 %. För jämförbara enheter minskade orderingången med 22 % och med 21 % mätt i US-dollar. ”Book-to-bill” har stadigt förbättrats och nådde 0,99.
 • EBITA minskade till 119,0 Mkr (141,0), motsvarande en EBITA-marginal om 13,5 % (13,7). EBITA har påverkats positivt av upplöst tilläggsköpeskilling och förvärvskostnader med sammanlagt 2,0 Mkr. Justerat EBITA slutade på 117,0 (131,4) Mkr motsvarande en EBITA-marginal på 13,3 % (12,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 Mkr (189,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 103,8 Mkr (129,3).
 • Resultat efter skatt var 67,2 Mkr (71,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 kr (0,38).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 8 % till 4 087,8 Mkr (4 457,7). I US-dollar minskade nettoomsättningen med 13 %. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 15 % och 19 % i US-dollar.
 • Orderingången minskade med 11 % till 3 751 Mkr (4 227). I US-dollar minskade orderingången med 15 %. För jämförbara enheter minskade orderingången med 18 % och mätt i US-dollar minskade den med 22 %.
 • EBITA ökade till 646,9 Mkr (630,9), motsvarande en EBITA-marginal om 15,8 % (14,2). EBITA har påverkats positivt av nettot mellan upplöst tilläggsköpeskilling och förvärvskostnader med sammanlagt 13,6 Mkr. Exklusive dessa poster uppgick EBITA till 633,3 Mkr (629,3) motsvarande en EBITA marginal på 15,5 % (14,1). Resultatet har belastats med 27 Mkr i utvecklingskostnader för nya IT-system.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 700,4 Mkr (568,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 591,4 Mkr (546,4).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 31,9 % (42,4).
 • Resultat efter skatt var 403,9 Mkr (417,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,16 kr (2,23). Efter utspädning 2,15 kr (2,23)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Den 31 oktober kommunicerades att ett avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Electronic Advanced Circuits S.L ingåtts i Spanien samt att ett bolag startats i Portugal. Förvärvet har slutförts enligt plan i november.
 • I december utsågs Howard Goff till segmentschef för North America. Howard Goff har lång erfarenhet inom NCAB, bland annat som segmentschef för Europe och senast i rollen som VP Sales.
 • NCABs CFO Anders Forsén har meddelat att han avser att lämna sin post under hösten 2024. En rekryteringsprocess har inletts.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr (1,10) per aktie att utbetalas i maj.

VD HAR ORDET

Stark motståndskraft i en svag marknad

Efter några år av mycket kraftig tillväxt under pandemin vände globala mönsterkortsmarknaden nedåt under 2022, och minskade ytterligare under 2023 i linje med en försvagad konjunktur. Minskningen under 2023 är betydande och bedöms landa i paritet med nedgången 2009. Under pandemiåren byggdes lager i flera led kopplat bland annat till komponentbrister. Den försvagade konjunkturen, i kombination med lagerjusteringar samt lägre priser i marknaden har lett till minskad nettoomsättning för NCAB.

NCAB tillför unika värden till såväl kunder som tillverkare av mönsterkort och vi är nöjda att under 2023 konstatera en god tillväxt i nya artikelnummer, som är drivkraften för framtida intäkter, och även att drygt 200 nya kunder tillkommit. I linje med vad vi tidigare kommunicerat ser vi tecken på att nedgången bottnar ut. Nettoomsättningen i kvartalet landade, med justering för valutaeffekter och sedvanliga lageroptimeringar vid årsskiftet hos kunder, i linje med den orderingång vi sett under kvartal två och tre.

Elektronikbranschen uppvisar över tid en stadig tillväxt drivet av att produkter i vår vardag och i industrin blir alltmer intelligenta och uppkopplade. Med allt snabbare produktutveckling och krav på ökad prestanda ökar kraven på mönsterkorten och vikten av att kunna säkerställa kvalitet i designen. Det gäller också att finna tillförlitliga tillverkare som möter hållbarhetskrav idag och imorgon.

I de olika regionerna kan vi konstatera att Asien och USA, som var regioner som tidigt påverkades av den försvagade marknaden, uppvisat tecken på att botten nåtts och att gradvisa förbättringar kan skönjas. Däremot har Europa, och då särskilt Tyskland, fallit tillbaka med svag efterfrågan. Vi förväntar oss ingen snabb positiv rekyl i inledningen av 2024 utan istället att förbättringar kommer ske gradvis allteftersom lagerjusteringseffekter avtar och en förbättring i konjunkturen etableras.

Vi är stolta över att trots denna utmanande marknad kunnat bibehålla vårt EBITA-resultat på hög nivå. Trots den svagare nettoomsättningen nådde vår EBITA-marginal rekordnivåer på drygt 15 procent på helåret och goda 13,5 procent i kvartalet. Förutom god kostnadskontroll har vi genom ett aktivt sourcingarbete kunnat öka våra kunders konkurrenskraft genom lägre priser och samtidigt kunnat få täckning för våra kostnader för att säkerställa kvalitet och service.

Prisnedgången i mönsterkortsbranschen, som till stor del är kopplad till överkapacitet bland tillverkarna, var störst under det första halvåret. Under det tredje kvartalet föll priserna ytterligare något på grund av den stärkta dollarkursen mot CNY men stabiliserades under fjärde kvartalet. Vi ser i nuläget inte tecken på att priserna kommer fortsätta neråt.

Trots en svår marknad är jag stolt över att vi fortsätter att investera i vår långsiktiga tillväxt och utvecklar ledarskap inom teknologi och hållbarhet. Under året belönades vi med Ecovadis Gold rating för vårt hållbarhetsarbete och vi gläds att återigen blivit utsedda till bästa arbetsgivare enligt Brilliant Awards. Vi har under kvartalet sjösatt vårt nya affärssystem som kommer rullas ut till alla NCAB-bolag under 2024 och 2025.

Våra förvärv, som under 2023 har skett i Italien, USA, Tyskland och Spanien, har integrerats och kommer att bidra med en årsomsättning på knappt 400 Mkr Vi har en mycket intressant pipeline av förvärv där flera befinner sig i diskussionsstadiet.

“Vi är stolta över att trots denna utmanande marknad kunnat bibehålla vårt EBITA-resultat på hög nivå”

Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB

NCAB Group publicerar bokslutskommunikén för helåret 2023 på torsdag den 15 februari klockan 07:30. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. För den som önskar delta via webcasten gå in på denna länk: https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q4-2023
 
För den som önskar delta via telefonkonferens registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen får man telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50046057

FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning 10 april 2024
Delårsrapport första kvartalet 25 april 2024
Bolagsstämma 8 maj 2024
Delårsrapport andra kvartalet 23 juli 2024
Delårsrapport tredje kvartalet 5 november 2024

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2023 till 4 088 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.