NCABs halvårsrapport, januari-juni 2023

KVARTALET APRIL – JUNI 2023

> Nettoomsättningen minskade med 6 % till 1 057,5 Mkr (1 122,0). Såväl nettoomsättning som orderingång påverkades negativt av lageranpassningar hos kunder och lägre priser. I US-dollar minskade nettoomsättningen med 12 %. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 14 %, och mätt i US-dollar med 19 %.
> Orderingången minskade med 11 % till 924 Mkr (1 036). I US-dollar var minskningen 16 %. Orderingången påverkades negativt av en återgång till kortare ledtider. För jämförbara enheter minskade orderingången med 19 % och mätt i US-dollar minskade den med 24 %.
> EBITA ökade med 5 % till 168,2 Mkr (160,2), motsvarande en EBITA-marginal om 15,9 % (14,3). EBITA har belastats med transaktionskostnader på 8,4 Mkr (4,9) för förvärven av db electronic och Phase 3 Technologies. Exklusive dessa engångskostnader ökade EBITA till 176,6 Mkr (165,1) motsvarande en EBITA-marginal på 16,7 % (14,7). Därutöver har NCAB haft ytterligare 10 Mkr i utvecklingskostnader för nya IT-system.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 152,7 Mkr (148,2).
> Rörelseresultatet uppgick till 154,5 Mkr (150,9).
> Resultat efter skatt var 101,2 Mkr (141,1). Minskningen beror på försämrat finansnetto hänförligt till valutakursvinster 2022.
> Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 kr (0,75).

PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

> Nettoomsättningen minskade med 3 % till 2 203,8 Mkr (2 263,3). I US-dollar minskade nettoomsättningen med 11 %. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 8 % och 15 % i US-dollar.
> Orderingången minskade med 11 % till 1 954 Mkr (2 207). I US-dollar minskade orderingången med 16 %. För jämförbara enheter minskade orderingången med 16 % och mätt i US-dollar minskade den med 23 %. ”Book to bill” var 89 %.
> EBITA ökade till 351,9 Mkr (306,4), motsvarande en EBITA-marginal om 16,0 % (13,5). EBITA har belastats med 9,4 Mkr (8,1) avseende förvärvskostnader för BBC, db electronic och Phase 3 Technologies. Exklusive dessa kostnader uppgick EBITA till 362,0 Mkr (314,5), motsvarande en EBITA marginal på 16,4 % (13,9). I resultatet ingår även 20 Mkr i utvecklingskostnader för nya IT-system.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten var 354,6 Mkr (172,4).
> Rörelseresultatet uppgick till 327,1 Mkr (244,7).
> Avkastning på eget kapital uppgick till 39,4 % (43,2).
> Resultat efter skatt var 226,2 Mkr (207,3).
> Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 kr (1,11).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

> Den 2 maj förvärvades 100 % av aktierna i db electronic, med bolag i Tyskland, Schweiz och Frankrike.
> Den 4 maj förvärvades 100 % av aktierna i Phase 3 Technologies i San Jose, USA.
> Årsstämman fastslog en utdelning om 1,10 kr per aktie.
> Peter Jensen, MD för NCAB Group Denmark har utsetts till VP Nordics och medlem i koncernledningen.

VD HAR ORDET

Starkt resultat trots svagare marknad under kvartalet

Under andra kvartalet har vi upplevt en viss försämring av industrikonjunkturen, vilket återspeglas i inköpschefsindex i såväl USA och Europa som i Kina. I samtliga regioner har servicenäringen varit stark trots räntehöjningar i USA och Europa, medan industriproduktionen backat. I Kina har inte heller tillverkande industri fått det uppsving som förväntades efter att man öppnat upp efter covid-nedstängningarna. För mönsterkortsindustrin har effekterna av den svagare marknaden förstärkts av att det samtidigt skett lageranpassningar och sammantaget har en svag beläggning bland tillverkarna även lett till att priserna gått ner.

NCAB är väl rustade att möta denna nya situation och vi har med idogt inköpsarbete och god kostnadskontroll fortsatt leverera ett starkt rörelseresultat och kassaflöde i samtliga regioner. Glädjande är även de positiva resultat vi ser i form av antalet vunna projekt och nya kunder som bådar gott för fortsatt stark långsiktig organisk tillväxt. De under året lägre priserna har haft en tydligt negativ inverkan på orderingången och nettoomsättningen utöver volymnedgången i marknaden. Drivande bakom de lägre priserna var en låg beläggning i tillverkningsledet. Även om det har haft en negativ inverkan på nettoomsättningen så har vi framgångsrikt kunnat bibehålla eller öka bruttovinsterna. Det är en speciell situation att beläggningen hos våra underleverantörer för närvarande är så låg, vilket delvis beror på ökad produktionskapacitet. Detta är något vi tidigare inte sett under några längre perioder och därför förväntar vi oss att såväl priser som bruttomarginaler kommer att normaliseras över tid.

I maj kunde vi med glädje välkomna Phase 3 Technologies i USA och db electronic i Tyskland till NCAB. Bägge dessa bolag har ett tydligt fokus på korta serier och prototyper och stärker NCABs erbjudande på detta område i såväl USA som i Europa. Till deras existerande kunder ser vi även möjlighet att öka försäljningen genom att vi nu även kan erbjuda kunderna till Phase 3 Technologies och db electronic konkurrenskraftiga serievolymer ur NCABs fabriksportfölj. Med Phase 3 technologies placering i San Jose får vi även en stark närvaro i det viktiga Silicon Valley och en bas för framtida tillväxt på den amerikanska västkusten.

Samtliga regioner har upplevt tecken på en svagare marknad speciellt i USA och Kina. I Europa och framför allt i Norden finns det fortfarande segment som går starkt såsom tunga fordon inom automotive, elbilsladdning och aerospace och defence.

Med en trend av fortsatt ökande centralbanksräntor och en trög kinesisk ekonomi räknar vi med en fortsatt utmanande marknad i närtid. Med NCABs flexibla affärsmodell har vi liksom tidigare kunnat anpassa oss och hålla uppe lönsamheten. Vi ser vidare mycket goda möjligheter att med vår starka finansiell ställning på denna marknad ta ökade marknadsandelar genom såväl organisk tillväxt som genom en fortsatt hög förvärvstakt.

“Goda möjligheter att med vår starka finansiell ställning ta marknadsandelar organiskt och genom förvärv”

Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB

KONTAKTER
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO, 08-4030 00 51
Gunilla Öhman, IR-chef, 070-763 81 25

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
NCAB Group AB (publ)
Telefon 08-4030 0000
Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg
www.ncabgroup.com

NCAB Group publicerar halvårsrapporten för 2023, januari-juni på fredag den 21 juli klockan 07:20. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. För den som önskar delta via webcasten gå in på denna länk: https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q2-2023

För den som önskar delta via telefonkonferens registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen får man telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200882

FINANSIELL KALENDER
Kapitalmarknadsdag 4 september 2023
Delårsrapport tredje kvartalet 7 november 2023
Bokslutskommuniké 15 februari 2024

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2022 till 4 458 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.