NCAB Group delårsrapport, januari-juni 2022

KVARTALET APRIL – JUNI 2022

> Nettoomsättningen ökade med 47% till 1 122,0 Mkr (762,2). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 25%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 35% och mätt i US-dollar med 15%.
> Orderingången minskade med 2% till 1 035,7 Mkr (1 057,8). I US-dollar var minskningen 17%. För jämförbara enheter minskade orderingången med 14%, och mätt i US-dollar minskade den med 27%. ”Book to bill” var 92%. Orderingången andra kvartalet 2021 var onormalt hög beroende på då ökande ledtider. Exkl. den förhöjda orderingången bedöms andra kvartalets orderingång 2022 ha ökat med ca 20% mätt i SEK.
> EBITA ökade med 54% till 160,2 Mkr (103,8), motsvarande en EBITA-marginal om 14,3% (13,6). 2021 påverkades EBITA positivt av 11,0 Mkr i efterskänkta PPP-lån.
> EBITA har påverkats negativt av förvärvskostnader om 4,9 Mkr. EBITA exkl. förvärvskostnader var 165,0 Mkr, motsvarande en marginal på 14,7 procent (12,3).
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148,2 Mkr (30,3)
> Rörelseresultatet uppgick till 150,9 Mkr (99,7).
> Resultat efter skatt var 141,1 Mkr (77,9).
> Resultat per aktie* före och efter utspädning uppgick till 0,75 kr (0,42).

PERIODEN JANUARI – JUNI 2022

> Nettoomsättningen ökade med 64% till 2 263,3 Mkr (1 379,3). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 44%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 46% och 28% i US-dollar.
>Orderingången ökade med 8% till 2 207,0 Mkr (2 036,7). I US-dollar minskade orderingången med 5%. För jämförbara enheter minskade orderingången med 6% och mätt i US-dollar minskade den med 18%. ”Book to bill” var 98%.
>EB ITA ökade till 306,4 Mkr (162,1), motsvarande en EBITA-marginal om 13,5% (11,8). EBITA har belastats med 8,1 Mkr avseende förvärvskostnader för META och Kestrel samt slutbetalning för Prevent. Exklusive dessa kostnader uppgick EBITA till 314,5 Mkr, motsvarande en EBITA marginal på 13,9 procent (11,2).
> Kassaflödet från den löpande verksamheten var 172,4 Mkr (28,3).
> Rörelseresultatet uppgick till 244,7 Mkr (155,1).
> Resultat efter skatt var 207,3 Mkr (118,7).
> Resultat per aktie* uppgick till 1,11 kr (0,63).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

> Årsstämman fastslog att en utdelning om 0,60 kr per aktie ska utbetalas med 50% i maj och 50% i oktober (2021 utdelades 0,50* per aktie i ordinarie utdelning samt 1,00* i extra utdelning).
> En ny lånefacilitet har ingåtts med Nordea efter kvartalets utgång om ytterligare 300 Mkr för att stärka framtida förvärvsmöjligheter.
> Den 8 april avyttrades NCABs verksamhet i Ryssland till den ryska lokala ledningen för 1 Rubel. Avyttringen medförde en förlust om 43,2 Mkr, vilken reserverades för under första kvartalet 2022.
> Den 24 juni förvärvades 100% av aktierna i Kestrel International Circuits i Storbritannien, varvid NCAB stärkt sin position på den brittiska marknaden.
*) Beräknat efter split 10:1

Nyckeltal Apr-jun Jan-jun Helår
2022 2021 % 2022 2021 % LTM 2021
Orderingång, Mkr 1 035,7 1 057,8 -2 2 207,0 2 036,7 8 4 209,3 4 039,0
Orderingång, MUSD 104,9 126,2 -17 230,2 242,7 -5 458,2 470,7
Nettoomsättning, Mkr 1 122,0 762,2 47 2 263,3 1 379,3 64 4 103,4 3 219,5
Nettoomsättning, MUSD 114,0 90,9 25 236,1 164,4 44 447,2 375,5
Bruttomarginal, % 31,3 31,6 30,8 30,6 30,7 30,7
EBITA Mkr 160,2 103,8 54 306,4 162,1 89 550,4 406,1
EBITA-marginal, % 14,3 13,6 13,5 11,8 13,4 12,6
Rörelseresultat, Mkr 150,9 99,7 51 244,7 155,1 58 476,8 387,2
Rörelsemarginal % 13,4 13,1 10,8 11,2 11,6 12,0
Resultat efter skatt, Mkr 141,1 77,9 81 207,3 118,7 75 373,9 285,3
Res per aktie* före utspädning 0,75 0,42 81 1,11 0,63 75 2,00 1,52
Res per aktie* efter utspädning 0,75 0,42 81 1,11 0,63 75 2,00 1,52
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 148,2 30,3 389 172 438,6 28 322,7 509 192,4 48,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,8 28,6
Avkastning på eget kapital, % 43,2 38,7
Genomsnittlig växelkurs SEK/USD 9,83 8,41 9,59 8,40 9,17 8,58
Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR 10,47 10,14 10,48 10,13 10,32 10,14

VD HAR ORDET

Fortsatt stark utveckling av orderingång och försäljning med högre marginaler

Under andra kvartalet fortsatte vår fina utveckling, och vi gläds åt att se en stark nettoomsättning och ett mycket bra kassaflöde. Detta trots att många av våra kunder har fortsatta problem med komponentbrister. Vi kunde konvertera den starka orderboken till försäljning med goda bruttomarginaler och generera ytterligare ökad EBITA-marginal. Med förbättringar i leveranskedjorna kunde vi också bibehålla vår rörelsekapitalnivå, vilket resulterade i ett mycket bra kassaflöde under kvartalet.

Vår organiska tillväxt var hög i samtliga regioner utom East. Där noterade vi lägre nettoomsättning dels på grund av vår avveckling av den ryska verksamheten, dels då en del kinesiska kunder har varit i lockdown. Våra kinesiska fabrikspartners har dock kunnat fungera utan avbrott under hela kvartalet, och vi har fortsatt kunna erbjuda god service till våra kunder.

Vi är glada över att ha gjort ännu ett förvärv, Kestrel International Circuits. Vid sidan av NCAB har Kestrel varit den ledande kvalitetsleverantören i Storbritannien med ett erfaret team. Förvärvet av Kestrel kommer att ytterligare stärka vår position i Storbritannien och Europa.

I Norden var tillväxten stark, framförallt beroende på förvärvet av Elmatica. Integrationen fortskrider väl, orderutvecklingen är positiv med nya flyg-/försvarskontrakt och vi börjar också se synergier materialiseras. Utöver Elmatica var utvecklingen stark i de flesta länder trots komponentbrist hos några av våra kunder. Orderingången i förhållande till nettoomsättningen (”book to bill”) var 102 procent och EBITA-marginalen nådde höga 20 procent.

Europe uppvisade en fortsatt solid utveckling med ökad nettoomsättning och förbättrade marginaler. Imponerande nettoomsättningstillväxt särskilt i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. På ordersidan är det en nedgång jämfört med 2021 specifikt i dessa länder på grund av den betydande orderökningen under andra kvartalet 2021 relaterad till de vid den tiden ökande ledtiderna. Sammantaget var dock ”book to bill” 88 procent och EBITA-marginalen för Europa höga 12 procent.

North America fortsatte att uppvisa stark tillväxt och en fortsatt positiv ”book to bill”. EBITA-marginalen förbättrades till 15 procent, vilket var ett stort lyft jämfört med tidigare år. Ett resultat av att vi nått en tillräcklig storlek och position på den amerikanska marknaden samt att NCABs modell med värdebaserad prissättning införts i de förvärvade bolagen.

I East speglar siffrorna nu vår verksamhet i Asien och Stillahavsområdet, exklusive vår verksamhet i Ryssland som avyttrades den 8 april. I segmentet East påverkades våra kunders verksamhet av nolltoleransen mot covid i Kina med nedstängningar i större regioner. Trots det var nettoomsättningen stabil och med en mycket god EBITA-marginal på 19 procent.

Vi har en fortsatt bra pipeline av förvärv vi tittar på och för diskussioner med. Genom de senaste årens förvärv har vi utvecklat vår förmåga att ta hand om de förvärvade bolagen och effektivt integrera dem i vårt arbetssätt. Denna kompetens, vår starka balansräkning och kassagenerering gör att vi är väl rustade för en fortsatt hög förvärvstakt.

Vår nisch inom den generella mönsterkortsmarknaden (HMLV) har utvecklats med god tillväxt och det är vår övertygelse att vi kontinuerligt vinner marknadsandelar av flera skäl. Vår höga kvalitet och tekniknivå, leveransförmåga och hållbarhetsfokus är alla sådana faktorer, vilket också stöds av att vi finns på plats i Asien nära fabrikerna. Våra senaste stora förvärv i Europa har också ytterligare stärkt vårt varumärke och understött vår organiska tillväxt.

Slutligen var jag mycket glad över att vi under andra kvartalet kunde organisera vår första globala personalkonferens sedan 2019 med våra anställda. En stor del av NCABs styrka ligger i våra medarbetare och de relationer de bygger med kunder och fabrikspartners. Samspelet och den positiva energin mellan gamla och nya medarbetare i vår organisation och utbytet av kunskap och idéer var fantastiskt att se. Jag känner mig väldigt trygg i vår organisations förmåga att hantera framtida möjligheter och utmaningar och ge våra kunder den support de behöver.

Peter Kruk,
VD och koncernchef NCAB Group AB
Vi gläds åt att se en stark nettoomsättning och ett mycket bra kassaflöde.”

KONTAKT
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO, 08-4030 00 51
Gunilla Öhman, IR-chef, 070-763 81 25

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NCAB Group AB (publ)
Telefon 08-4030 0000
Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg
www.ncabgroup.com

NCAB Group publicerar delårsrapporten för det första halvåret 2022, januari-juni på torsdag den 21 juli klockan 07:30. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46850558355, UK: +443333009261, US: +1 6319131422 US-PIN: 17297320#. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/ncab-group-q2-2022.

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport tredje kvartalet 8 november 2022
Bokslutskommuniké 17 februari 2023

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2021 till 3 220 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.