Delårsrapport, januari-september 2022

KVARTALET JULI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen ökade med 35% till 1 168,3 Mkr (863,6). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 10%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 23%, men mätt i US-dollar var det en minskning med 2%.
 • Orderingången ökade med 8% till 1 011,0 Mkr (935,2). I US-dollar minskade orderingången med 12%, men justerat för den förhöjda orderingången 2021, kopplat till ökande ledtider, bedöms tredje kvartalets orderingång ha ökat med ca 16% mätt i svenska kronor. För jämförbara enheter minskade orderingången med 4% och mätt i US-dollar minskade den med 22%.
 • EBITA ökade med 49% till 183,5 Mkr (123,2), motsvarande en EBITA-marginal om 15,7% (14,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 212,2 Mkr (0,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 172,3 Mkr (118,6).
 • Resultat efter skatt var 138,5 Mkr (91,2).
 • Resultat per aktie* före och efter utspädning uppgick till 0,74 kr (0,49).

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 53% till 3 431,6 Mkr (2 242,9). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 31%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 37% och 16% i US-dollar.
 • Orderingången ökade med 8% till 3 218,0 Mkr (2 971,9). I US-dollar minskade orderingången med 7%. För jämförbara enheter minskade orderingången med 5% och mätt i US-dollar minskade den med 19%.
 • EBITA ökade till 489,9 Mkr (285,1), motsvarande en EBITA-marginal om 14,3% (12,7). EBITA har belastats med 8,1 Mkr avseende förvärvskostnader för META och Kestrel samt slutbetalning för Prevent. Exklusive dessa kostnader uppgick EBITA till 498,0 Mkr, motsvarande en EBITA marginal på 14,5 procent (12,4 exkl. transaktionskostnader och PPP-lån 2021).
 • Den 8 april avyttrades NCABs verksamhet i Ryssland, som innebar en nedskrivning på 43,2 Mkr, vilket inte påverkade EBITA.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 384,7 Mkr (28,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 417,1 Mkr (273,5).
 • Resultat efter skatt var 345,8 Mkr (209,6).
 • Resultat per aktie* uppgick till 1,85 kr (1,12).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • En ny lånefacilitet har under kvartalet ingåtts med Nordea om ytterligare 300 Mkr för att stärka framtida förvärvsmöjligheter.
 • Del två av utdelningen om 0,60 kr per aktie, motsvarande 0,30 kr per aktie har utbetalats under oktober (2021 utdelades 0,50* per aktie i ordinarie utdelning samt 1,00* i extra utdelning).
 • Benjamin Klingenberg, MD för NCAB Germany har utsetts till VP för NCAB Europe och ingår sedan 1 november i koncernledningen. Howard Goff, tidigare VP Europe har utsetts till VP Sales.

*) Beräknat efter split 10:1

VD HAR ORDET

Ett rekordresultat och fortsatt stabil kundefterfrågan

Det känns bra att kunna leverera NCABs starkaste kvartalsresultat någonsin i en omgivning där svarta rubriker om krig, räntehöjningar och elprishöjningar präglat stämningsläget. Vi fortsatte vår nettoomsättningstillväxt på årsbasis, och med stegvisa förbättringar i bruttomarginalen resulterade det i ett rekordresultat på EBITA-nivå. Positivt var även det starka kassaflödet, som också påverkats av en fortsatt reducering av rörelsekapitalet som fortsätter att vara ett viktigt fokusområde.

Under kvartalet har vi konstaterat att ledtider förkortats och att tillgången på komponenter hos våra kunder börjat förbättras, vilket lett till att flaskhalsar hos våra kunder börjat försvinna. Vi är väl positionerade för att fortsätta vår lönsamma tillväxtresa och att vinna nya kunder i växande segment såsom energieffektivisering och säkerhet.

Vår orderingång har, trots konjunkturläget, hittills varit fortsatt stabil. Visserligen minskade den något i jämförelse mot föregående år, men som vi förklarat tidigare berodde detta på en onormalt stor orderbok som byggdes upp under 2021, då ledtiderna blev långa. Med förbättrade ledtider i leveranskedjan har vi nu arbetat bort en del av vår tidigare orderbok. Detta och vissa lagerjusteringar hos kunder bidrog för det andra kvartalet i rad till en negativ ”book to bill” (orderingång jämfört med fakturering). Vi räknar dock med en normalisering av denna situation redan under nästa kvartal. Vi har en minimal exponering mot de marknadssegment som hittills påverkats av tecken på lågkonjunktur, som t ex konsumentvaror. Orderutsikterna från våra kunder är fortsatt goda.

Alla våra segment har presterat på en hög nivå. Tillväxten i Nordic var mycket god, med starka resultat i de flesta enheter samtidigt som segmentet fortsatte att stärkas av förvärvet av Elmatica. Lönsamheten var också fortsatt hög, med utveckling i samtliga länder och synergier från Elmaticaförvärvet.

I Europe fortsatte den kraftiga nettoomsättningsökningen och marginalerna förbättrades ytterligare. Integrationen av Kestrel International Circuits i Storbritannien, som förvärvades i juni, har fortskridit väl och synergier har redan börjat materialiseras både på intäkts- och kostnadssidan.

I North America var nettoomsättningsökningen fortsatt god. Mycket positivt var den väsentligt förbättrade lönsamheten, som kommer både från effektiviseringar och ökade bruttomarginaler.

East-segmentet har haft tydliga utmaningar under kvartalet. Förutom att vi lämnat den ryska marknaden helt, vilket i högsta grad påverkar jämförelsen med föregående år, så har nettoomsättningen i Kina varit svag. Nolltoleransen mot Covid har väsentligt påverkat affärsaktiviteten i landet och vår förmåga att växa i regionen. Dock är vi stolta över att ha kunnat öka den redan starka EBITA-marginalen, vilket är en följd av ett uthålligt fokus på att ge god service och stödja nischade högteknologiska marknadssegment.

Som vi tidigare kommunicerat är det tydligt att vi tagit marknadsandelar. Det beror på flera saker. Vårt tekniska kunnande som har hjälpt kunderna att optimera sina lösningar och leveranskedjor, men inte minst att vi finns på plats i Kina, när många av våra kunder eller mindre konkurrenter haft begränsade möjligheter att resa dit. Vi har också rönt positiv uppmärksamhet hos kunder för vårt hållbarhetsarbete, något som de facto påverkar affärerna idag. Detta är ett område där NCAB tagit en ledarposition inom vår industri och fortsätter investera i för att hjälpa våra kunder göra bästa möjliga val även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Blickande framåt är vi trots osäkerheter i vår omvärld på många sätt ändå i en stark position och vi fortsätter investera i tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi har utökat vår pipeline av förvärvskandidater och för diskussioner med flera företag.

Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB
“Vi har en stark position och fortsätter investera i tillväxt.”

KONTAKT
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Forsén, CFO, 08-4030 00 51
Gunilla Öhman, IR-chef, 070-763 81 25

NCAB Group publicerar delårsrapporten för de tre första kvartalen 2022, januari-september på tisdag den 8 november klockan 07:20. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer från Sverige: +46 8 505 163 86, UK: +44 203 198 4884, US: +1 412 317 6300, PIN: 9289783#. Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/ncab-group-q3-2022.

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 15 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2021 till 3 220 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.