Delårsrapport, januari-mars 2024

KVARTALET JANUARI – MARS 2024

• Nettoomsättningen minskade med 17 % till 950,6 Mkr (1 146,4). Jämfört med föregående år är omsättningen påverkad av lägre priser och fortsatta lageranpassningar hos kunder. I US-dollar minskade nettoomsättningen med 17 %. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 24 % mätt såväl i kronor som i US-dollar.
• Orderingången minskade med 6 % till 970 Mkr (1 030). I US-dollar var minskningen 5 %. För jämförbara enheter minskade orderingången med 14 % i såväl kronor som US-dollar. Jämfört med de tre senaste kvartalen ökade dock orderingången och ”Book to bill” slutade positivt på 1,02.
• EBITA minskade till 142,6 Mkr (183,7), motsvarande en EBITA-marginal om 15,0 % (16,0).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92,9 Mkr (201,9).
• Rörelseresultatet uppgick till 127,4 Mkr (172,6).
• Resultat efter skatt var 89,8 Mkr (125,0).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,48 kr (0,67).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr (1,10) per aktie att utbetalas i maj.
• Tim Benjamin har utsetts till att efterträda Anders Forsén som ny CFO. Tim tillträder senast i oktober.
• Den 11 april förvärvades 100 % av aktierna i Cumatrix BV, i Lommel, Belgien.

VD HAR ORDET
Framsteg på en ljusnande marknad

Vi har under det första kvartalet sett en svag, men dock tydlig ökning i orderingången efter de senaste två kvartalens plana utveckling, vilka i sin tur följde på flera kvartals nedgångar kopplade till en försvagad konjunktur och lagerjusteringar i flera kundled. Alla segment förutom East visade positiva trender, där North America ökat sekventiellt de senaste fyra kvartalen, medan Europe och Nordic vänt upp från ett svagt fjärde kvartal 2023. Den tyska marknaden är fortfarande svag och vi ser ännu inte vändningen i Kina.

Nettoomsättningen var i linje med tidigare kvartals orderingång och med en växande orderingång är book to bill nu strax över ett igen. Lönsamheten är fortsatt på en god nivå där kostnadsbesparingar i inköp och logistik kompenserat för lägre priser mot kund jämfört med första kvartalet 2023. Priserna från fabrikerna i Asien har varit stabila under kvartalet men kapacitetsutnyttjandet har ökat något och råvarupriserna har börjat stiga, vilket sannolikt kommer ha till konsekvens att priserna kan stiga framöver. Vi ser även att fraktkostnader från Asien ökat vilket är en indikation på att konjunkturen stärkts något.

Några områden har uppvisat särskild styrka under kvartalet. Inom Aerospace har vi med ökat fokus vunnit nya kunder och affärer i flera marknader. Defence har utvecklats väl och vi arbetar på att expandera vår starka bas i Norden till fler länder i Europa och Nordamerika. Inom Automotive ser vi en stark utveckling av vår försäljning mot tunga fordon även kopplat till vår närvaro med nya högteknologiska produkter som intelligenta kameralösningar som ersätter traditionella backspeglar. Vi har också märkt att lagerjusteringarna hos våra kunder och deras kunder närmar sig slutet och kunder som inte lagt beställningar på ett antal kvartal nu kommit tillbaka. Vi kan också se en högre aktivitet hos många kunder och antalet vunna nya artiklar har ökat med 20 procent jämfört med för ett år sedan.

Vi förväntar oss dock ingen snabb rekyl i marknaden utan en gradvis förbättring. Givet en fortsatt allmän förbättring av den globala ekonomin finns förutsättningar for ett starkare andra halvår. Vi har en fortsatt god lönsamhet med ett starkt kassaflöde och är väl förberedda att fortsätta ta marknadsandelar när efterfrågan tar fart.

På förvärvsområdet har vi efter periodens utgång förvärvat ett mindre bolag i Belgien, Cumatrix BV. Vår förvärvspipeline har under kvartalet vuxit ytterligare och vi för fortsatt flera konkreta diskussioner. Förvärvsklimatet upplever vi har förbättrats men det är alltid svårt att med säkerhet sia om när dessa affärer kan gå i mål.

Slutligen är jag nöjd med att vi kunnat slutföra vår rekryteringsprocess för ny CFO och glad att välkomna Tim Benjamin till NCAB-koncernen. Tim har en mycket gedigen global bakgrund, affärsnära och med M&A-erfarenhet. Tim kommer att börja senast i oktober. Jag vill här också passa på att rikta ett stort tack till Anders Forsén, som varit mycket instrumentell i NCABs starka utveckling under 16 år.

“Vi kan se en högre aktivitet hos många kunder och antalet vunna nya artiklar har ökat”

Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB