Delårsrapport första kvartalet 2023 för NCAB

JANUARI–MARS 2023

> Nettoomsättningen låg i linje med föregående år, 1 146,4 Mkr (1 141,3). I US-dollar minskade nettoomsättningen med 10%. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 2%, och mätt i US-dollar med 12%.
> Orderingången minskade med 12% till 1 029,6 Mkr (1 171,3). I US-dollar var minskningen 21%. Orderingången påverkades negativt av en återgång till kortare ledtider och utnyttjande av kvarvarande orderbok från 2022. För jämförbara enheter minskade orderingången med 14% och mätt i US-dollar minskade den med 23%.
> EBITA ökade med 26% till 183,7 Mkr (146,3), motsvarande en EBITA-marginal om 16,0% (12,8).
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 201,9 Mkr (24,2).
> Rörelseresultatet uppgick till 172,6 Mkr (93,8).
> Avkastning på eget kapital uppgick till 43,8% (37,6)
> Resultat efter skatt var 125,0 Mkr (66,2).
> Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 kr (0,35).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

> Den 10 januari avslutades förvärvet av 100% av aktierna i Bare Board Consultants i Italien.
> Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr (0,60) per aktie att utbetalas i maj.

VD HAR ORDET

Mycket starkt resultat för NCAB i första kvartalet
Det är glädjande att vi i det första kvartalet 2023 kunnat leverera ett betydligt högre resultat än 2022. Kundefterfrågan var fortsatt god under kvartalet. Antalet vunna nya artiklar och nya kunder i kvartalet var på en mycket bra nivå och några sektorer såsom industriautomation och försvarsindustrin visade på särskilt god tillväxt.

Orderingång och nettoomsättning påverkades negativt av lägre priser på mönsterkort, vilket berodde på låg beläggningsgrad i de asiatiska fabrikerna. Detta orsakades framför allt av den svagare affärsaktiviteten i Kina under 2022 och i inledningen av 2023. Vi såg dock tydliga tecken på ökad aktivitet i Kina under det första kvartalet varför vi bedömer att priserna kommer att stabiliseras.

Effekterna av lagerreduktioner hos våra kunder, som vi sett under de senaste två kvartalen, har avtagit och en positiv månadsvis trend i orderingången syntes under kvartalet.

Sett till våra olika regioner är det positivt att samtliga segment presterade ett bättre resultat i kvartalet än under 2022. Detta trots att det första kvartalet 2022 var starkt. Mycket har gått vår väg under kvartalet, där kostnadseffektiviseringar och förbättringar av bruttomarginalen har bidragit till det starka resultatet liksom en bra produktmix och skalfördelar.

Våra två europeiska regioner, Nordic och Europe utvecklades båda starkt. De senaste årens förvärvade bolag i bland annat Tyskland, Storbritannien och Norge har utvecklats mycket bra både nettoomsättnings- och resultatmässigt. Det är tydligt att våra förvärv också leder till ökad organisk tillväxt och stordriftsfördelar. I USA var inledningen av 2023 i linje med avslutet 2022 och alltså något svagare än föregående år. Bland kontraktstillverkare i USA sker fortfarande anpassningar av lagernivåer vilket påverkat orderingången och nettoomsättningen negativt. I segmentet East, som till största delen utgörs av Kina, började vi se en klar ljusning i kundaktivitet och orderingång något som bådar gott för kommande kvartal.
 
Förvärvsmarknaden är fortsatt full av möjligheter. Vi har en aktiv pipeline av möjliga förvärvsobjekt och vi för ett flertal diskussioner i positiv anda.

Efter ett avslut på 2022 och inledning på 2023 som präglades av makroekonomisk osäkerhet upplever vi nu en större tillförsikt hos kunder och stabilitet i marknaden och går in i Q2 med bra momentum. NCAB fortsätter att utvecklas väl i riktning mot våra finansiella mål 2026 som innebär en omsättning på 8 miljarder SEK och ett EBITA-resultat överstigande 1 miljard.

Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB