Bokslutskommuniké 2022 för NCAB

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 1 026,1 Mkr (976,6). I US-dollar minskade nettoomsättningen med 15%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 2%, men mätt i US-dollar var det en minskning med 16%.
 • Orderingången minskade med 5% till 1 009,2 Mkr (1 067,1). I US-dollar var minskningen 23%. Orderingången var onormalt hög under 2021 på grund ökande ledtider. För jämförbara enheter minskade orderingången med 7% och mätt i US-dollar minskade den med 24%.
 • EBITA ökade med 17% till 141,0 Mkr (121,0), motsvarande en EBITA-marginal om 13,7% (12,4). I EBITA ingår en positiv engångspost om 9,6 Mkr efter slutlig beräkning av en tilläggsköpeskilling. Exklusive denna engångspost uppgick EBITA-marginalen till 12,8% (12,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189,4 Mkr (19,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 129,3 Mkr (113,7).
 • Resultat efter skatt var 71,3 Mkr (75,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 kr (0,40).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 38% till 4 457,7 Mkr (3 219,5). I US-dollar ökade nettoomsättningen med 17%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 26% och med 6% i US-dollar.
 • Orderingången ökade med 5% till 4 227,2 Mkr (4 039,0). I US-dollar minskade orderingången med 11%. För jämförbara enheter minskade orderingången med 6% och mätt i US-dollar minskade den med 20%. Minskningen förklaras huvudsakligen av de under 2021 förlängda ledtiderna som nu gått tillbaka till det normala.
 • EBITA ökade till 630,9 Mkr (406,1), motsvarande en EBITA-marginal om 14,2% (12,6). EBITA har under året netto påverkats positivt med 1,6 Mkr av förvärvskostnader och slutliga tilläggsköpeskillingar. Exklusive dessa poster uppgick EBITA till 629,3 Mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 14,1 procent (12,5 exkl. transaktionskostnader och PPP-lån 2021).
 • Den 8 april avyttrades NCABs verksamhet i Ryssland, vilket innebar en nedskrivning på 43,2 Mkr, som inte påverkade EBITA.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 568,1 Mkr (48,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 546,4 Mkr (387,2).
 • Resultat efter skatt var 417,1 Mkr (285,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,23 kr (1,52).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Benjamin Klingenberg, MD för NCAB Germany har utsetts till VP NCAB Europe och ingår sedan 1 november i koncernledningen. Howard Goff, tidigare VP NCAB Europe har utsetts till VP Sales.
 • Den 24 november skrevs avtal om att förvärva 100% av aktierna i Bare Board Consultants i Italien. Affären avslutades den 10 januari.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr (0,60) per aktie att utbetalas i maj.

VD HAR ORDET

Ett stabilt kvartal avslutade ett starkt år för NCAB

Trots en turbulent omvärld och en global inbromsning är vi stolta över att ha levererat ett stabilt kvartal. Nettoomsättningen har fortsatt att öka liksom marginalerna och i tillägg har vi även haft ett starkt kassaflöde. Detta ger oss ett bra utgångsläge inför 2023.

Efter sju-åtta kvartal med mycket kraftig tillväxt i den globala mönsterkortsmarknaden har vi under kvartalet sett tecken på ett avvaktande beteende. Kortare ledtider och ökat fokus på kapitalbindning hos våra kunder, och deras kunder, har haft en tillfällig negativ påverkan på orderingången. Under de senaste årens problem med leveranskedjorna har det på många håll byggts upp lager i flera led som nu trimmas ned.

Grundsentimentet hos vår kundbas är fortsatt positivt med en stabil underliggande efterfrågan. Den övervägande delen av våra kunder är aktiva inom industriapplikationer och vi har en mycket liten exponering mot konsumentprodukter och andra mer konjunkturkänsliga marknadssegment.

Vi har sett en fortsatt positiv utveckling av nettoomsättningen i våra segment Nordic och Europe medan North America och East har gått svagare. I USA inledde centralbanken avkylningen av den amerikanska ekonomin tidigt under 2022 och i fjärde kvartalet började detta märkas i kundefterfrågan. I East har efterfrågan varit fortsatt svag påverkad av covidrestriktionerna.

Det är glädjande att se att EBITA-marginalen har ökat i alla segment, vilket möjliggjorts genom ett nära samarbete med våra kunder, och en hög service- och tekniknivå i leveranser samt skaleffekter från vår tillväxt. Våra medarbetare har även gjort ett bra arbete med att minska vår rörelsekapitalbindning och säkrat ett starkt kassaflöde.

Den svaga ekonomiska utvecklingen i Kina under 2022 har lett till en lägre beläggningsgrad i de kinesiska mönsterkortsfabrikerna, vilket tillsammans med en stärkt USD mot CNY resulterat i lägre priser på nya projekt. När nu Kina åter öppnat upp förväntar vi oss en återstart av den kinesiska ekonomin och ökad beläggning i fabrikerna.

När vi blickar framåt har vi fortsatt tillförsikt. Vi har en stark finansiell ställning, ett fint resultat och gott kassaflöde. Huvuddelen av våra kunder är positiva kring sin ordersituation och framtida tillväxtmöjligheter. Vi har en bra mix mellan olika länder, regioner och branscher samt generellt sett låga marknadsandelar. Vi har även en aktiv förvärvspipeline och har under kvartalet välkomnat Bare Board Consultants i Italien.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra engagerade medarbetare över hela världen som oförtrutet arbetar för att leverera högt värde och god service till våra kunder.
 
Peter Kruk
VD och koncernchef NCAB Group AB